Wij zijn LHN

Wij zijn Zoetermeer 

We zijn trots op de behaalde resultaten in onze actieve jaren tot nu toe. Lees maar mee:

Belastingen en kostenverlagingen

Tijdens de vorige verkiezingen heeft de LHN aangegeven dat de lasten niet moeten worden verhoogd. Onderhandelingen hebben ervoor gezorgd dat alleen de inflatiecorrectie in de afgelopen jaren is doorgevoerd.

Ook heeft Corona gezinnen, cultuur, sport en ondernemers hard geraakt. De LHN heeft ingezet op het ruimhartig toebedelen van de beschikbare middelen uit het Coronafonds. We beseffen ons dat het niet afdoende is om deze zwarte periode te boven te komen. Aanvullend hebben we daarom ingezet op het verruimen van terrassen voor horecaondernemers en het voorlopig afschaffen van precario. Daarmee hebben we getracht ondernemers tegemoet te komen. Voor de inwoners hebben we het ook makkelijker willen maken. De heffingen vanuit de gemeente drukken zwaar op de portemonnee. Daarom hebben wij het mogelijk gemaakt dat deze gespreid over het hele jaar kunnen worden betaald.

Ook de hondenbezitter zijn wij niet uit het oog verloren. Al jaren pleiten wij voor het afschaffen van de hondenbelasting. Inmiddels is landelijk vastgesteld dat deze belasting moet worden afgeschaft.


Veiligheid

LHN is al jaren verbijsterd over de geringe politiecapaciteit in Zoetermeer. De afgelopen jaren is er enorm gekort op politie. De politie wordt gedwongen tot het maken van keuzes en moeten hun inzet toespitsen op de meest urgente gevallen. De politiecapaciteit wordt niet lokaal bepaald. We zijn overgeleverd aan de ‘grillen’ van het landelijke beleid. Wij zullen niet nalaten om overal aan te geven dat politieagenten een betere waardering verdienen. Ook financieel.

Gegeven de omstandigheden dat er de komende jaren nog te weinig politiecapaciteit beschikbaar is vindt de LHN dat we naar alternatieven moeten zoeken. Handhaving kan niet de politie vervangen, maar wel aanvullen. Daarvoor moeten zij goed worden toegerust. LHN is de initiatiefnemer van het uitbreiden van de handhavers en het versterken van de voor hen inzetbare middelen. Wij hebben een motie ingediend om de handhaver te versterken met bijvoorbeeld wapenstok. Natuurlijk moeten er wel goede opleidingen komen voor het juiste gebruik.

Zoetermeer heeft zich de afgelopen jaren solidair getoond. Zoetermeer heeft zijn nek uitgestoken om in de tijdelijkheid crisisopvang te realiseren in de Veur toen de nood heel hoog was. Wij hadden hierbij onze kanttekeningen maar al met al is het goed verlopen. Ook nu is weer een beroep gedaan op onze stad om statushouders op te vangen in de voormalige gevangenis. Wij hebben hier onze bedenkingen bij geuit. Mensen met een vaak heftig verleden, op een kluitje in een onprettige omgeving klinkt als een onzalige mix. Natuurlijk begrijpen wij dat het een plicht is die op ons land rust en dus ook op Zoetermeer. LHN heeft geprobeerd het aantal statushouders dat hier wordt opgevangen drastisch te verminderen. In het belang van de statushouder zelf maar zeker ook in het belang van de omgeving. Onze verzoeken hiertoe zijn niet ingewilligd en daarom hebben wij niet kunnen instemmen met statushouders tijdelijk huisvesten in de voormalige gevangenis.

De drugsoverlast in Zoetermeer neemt helaas steeds grotere vormen aan. Inwoners klagen over dealers die de rust in de wijk verstoren. LHN heeft zich steeds een betrokken partner getoond om deze problemen aan te kaarten en te voorkomen. Mede in het kader van drugsoverlast vindt LHN het verantwoord om mobiele camera’s in te zetten. Enerzijds ter voorkoming en anderzijds om de opsporing te vergemakkelijken.

Ook zien we een toename in het verboden wapenbezit. Dit gaat van messen tot vuurwapens. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, met name ook onder jeugd, die een halt moet worden toegeroepen. LHN vindt dat op plaatsen waar onveilige situaties zich voordoen preventief fouilleren moet worden ingezet. Wij vinden dat jongeren gezond en veilig moeten opgroeien. Tegelijkertijd horen jongeren geen overlast te veroorzaken. We bieden ze aan om vertier te hebben maar zetten ook in op het stevig handhaven van overlast, bijvoorbeeld bij het Croesinckplein.


Jeugd

Dat de jeugd de toekomst heeft staat als een paal boven water. Goede voorzieningen als sport, cultuur en woningen zijn daar onlosmakelijk aan verbonden. Onze inzet beperkt zich niet tot de pubers. Ook voor jonge kinderen zetten wij ons in. Zo komt het door de inzet van LHN dat kinderdagverblijf Tinkerbel kan voortbestaan. Voor de oudere jeugd hebben wij ons hard gemaakt voor extra sportieve activiteiten. Ook voor onderwijsaanbod dat past bij onze stad en voorziet in de behoefte van ieder kind kan blijvend op onze steun rekenen.


Natuur en omgeving

Woongenot is sterk afhankelijk van het groen en de natuur in de omgeving. Zoetermeer koestert zijn groen. LHN is de partij die de Big Five in het leven heeft geroepen. Onder de Big Five verstaan we de parken die Zoetermeer verrijken zoals; Buytenpark, Driemanspolder etc. Ook de Plas van Poot vindt de LHN een waardevol bezit. Wij hebben bijgedragen aan het behoud voor de stad in zijn huidige vorm.

Een fijne omgeving is een schone omgeving. Vooral in Coronatijd waren milieueilanden overvol en puilden prullenbakken uit. Met aangenomen moties heeft de LHN ervoor gezorgd dat de prullenbakken op drukke plekken worden uitgebreid. Diftar is al jaren een heet hangijzer in Zoetermeer. Een bittere pil die de LHN niet wil slikken. Wij hebben geregeld dat in ieder geval ouderen en mindervaliden worden ontzien als het gaat om betalen voor de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. Liever nog zien we dat er geen Diftar komt maar dat laten we afhangen van de uitkomsten van het referendum.

De Perenboomgaard in Seghwaert is een gekoesterd stukje natuur waar veel Zoetermeerders hun vrije tijd zinvol doorbrengen. We hebben ervoor gezorgd dat de erfpacht wordt verlengd zodat deze mooie voorziening kan voortbestaan.


Sport, cultuur en beleven

Een stad hoort te bruisen en te leven. Sport en cultuur horen daarbij. Zoetermeer mag trots zijn op de vele verenigingen die het leven hier veraangenamen. Om die reden heeft LHN ervoor gezorgd dat sportverenigingen nu en in de toekomst worden ondersteund. Sommige inwoners hechten meer aan ongeorganiseerde sport. Genieten gewoon van bijvoorbeeld een middagje vissen. Dat dreigde steeds verder te worden bemoeilijkt. LHN heeft ervoor gezorgd dat de waterkanten zodanig zijn hersteld en schoongemaakt dat vissen weer mogelijk is.

Ook op cultuur gebied hebben we niet stilgezeten. Al vanaf de opstart zien we dat het gamemuseum voorziet in een behoefte voor jong en oud. LHN heeft eraan bijgedragen dat het museum hier kan blijven en daarvoor de benodigde ondersteuning krijgt.  

Ook de hond(enbezitter) mag niet over het hoofd worden gezien. Voor veel mensen is het wandelingetje met hun hond dagelijks vertier. Als LHN vinden wij dat de honden ook even veilig mogen dollen en razen. Met het uitlaatveldje in Seghwaert wordt al deels invulling gegeven aan deze behoefte. Graag zien we meer van dit soort initiatieven en daar blijven we voor pleiten.

Veel Zoetermeerders denken met weemoed terug aan het Keerpunt. Dat is ooit gesloten omdat er geen geld beschikbaar was om het zwembad kwalitatief goed te behouden. Het zwembad wordt door Zoetermeer gemist en daarom heeft LHN zich ingezet om het zwembad innovatief te herbouwen zodat Zoetermeerse inwoners daar weer naar harte lust hun vrije tijd kunnen doorbrengen.


Wonen

De woningmarkt ligt op zijn gat. De wachtlijsten zijn enorm. Onze kinderen wachten ellenlang op een woning. Ouderen verlaten hun eengezinswoning niet omdat er geen goed alternatief is. Mensen met een uitkering houden woningen ‘bezet’ omdat ze worden afgestraft als ze gaan samenwonen. Op initiatief van LHN is daar een stokje voor gestoken. Bijstandsgerechtigden kunnen gaan samenwonen en gedurende het eerste jaar worden ze niet gekort op hun uitkering. Zo proberen we doorstroming te realiseren.

We zijn in de afgelopen jaren als LHN de trekker geweest van veel bouwtrajecten in Oosterheem ook hebben we de nieuwbouw aan de Voorweg mogelijk gemaakt.


Gezondheid en ouderen

De ouderen zijn vaak kind, maar dan van de rekening. Wij waarderen hoe zij hebben bijgedragen aan onze welvaart en koesteren ze. Inboeten op gezondheid is voor de LHN niet toelaatbaar. Zo hebben wij ervoor zorggedragen dat Zoetermeer zich hard maakt om bevolkingsonderzoeken zo frequent uit te voeren dat de risico’s worden geminimaliseerd. Vaker onderzoek doen naar borstkanker is door ons ingebracht.

Aan elk leven komt helaas vroeg of laat een einde. Dat is pijnlijk en ook deze laatste levensfase verdient aandacht. Het moet zo waardig en zorgeloos mogelijk verlopen. Een hospice is een fijne plek om met naasten de laatste adem uit te blazen. Dit heeft onze steun en we hebben alles in het werk gesteld om dit voor onze inwoners ‘in leven’ te houden.

Ouderen gaan ons aan het hart. We zetten voortdurend in om de oude dag zo prettig mogelijk te maken. We hebben gestreden voor behoud van wijkrestaurants en ontzorgen ouderen. Ook in het afvalbeleid hebben wij mogelijk gemaakt dat het niet tot meerkosten voor ouderen leidt. Oud worden is geen sinecure en vaak zijn er naasten voor nodig om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waar ben je zonder mantelzorgers en vrijwilligers? Wij hebben erkend hoe belangrijk ze zijn en hebben daarom een extra blijk van waardering voor mantelzorgers geregeld.

Opvallend was voor ons dat als een inwoner uit een andere stad een WMO voorziening heeft (huishoudelijk hulp, taxi etc.) dat na verhuizing naar Zoetermeer alles opnieuw moet worden aangevraagd. Dat kan pas als je ook echt inwoner bent van Zoetermeer. Waardoor vaak een onderbreking van zorg ontstond. Dat hebben we opgelost door de motie ‘gemeenten vertrouwen elkaar’. Een nieuwe oudere in Zoetermeer hoeft niet opnieuw alles aan te vragen.

Zorg valt en staat bij de betrokkenheid van mensen die weten waar ze moeten zijn voor hulp. Door het aanbestedingencircus komen steeds meer partijen van buiten de stad die hier taken uitvoeren. Het ontbreekt hen vaak aan de kennis van de lokale infrastructuur om de taken naar behoren uit te voeren. Daarom heeft LHN ook bij de gunning van Inzet geregeld dat kennis van het lokale veld een belangrijke voorwaarde is.


Werk en inkomen

Zonder werk zitten kan de beste overkomen. Hoewel het soms gepaard gaat met gevoelens van schaamte, afwijzing en teleurstelling is het aan de orde van de dag. Daarom is het heel belangrijk dat de gemeente jouw partner is in jouw zoektocht naar werk. Of je nu makkelijk een baan krijgt of de afstand tot de arbeidsmarkt iets groter is. De Binnenbaan is onder de verantwoordelijkheid van de wethouder van LHN opgericht. De Binnenbaan verkort de weg naar werk, begeleidt Zoetermeerse inwoners met een hulpvraag met opleiding en training zodat werk weer dichterbij komt.

Schulden zijn een lodenlast. De zorgen van het niet kunnen betalen van rekeningen drukken op alles hun stempel. Dat geldt voor volwassenen maar zeker ook voor jongeren die soms onoverkomelijke schulden hebben gemaakt die hen hun leven lang blijven achtervolgen. LHN heeft geregeld dat er extra aandacht komt voor jongeren met een schuldenlast. We geven ze kansen, zodat ze in de toekomst weer kunnen bijdragen aan de maatschappij zonder zorgen over geld. Zo kunnen zij weer ontwikkelen en floreren zodat ze waardevol zijn voor alle Zoetermeerders.

Landelijk is er veel te doen geweest over ‘steun’ die bijstandsgerechtigden krijgen en die zij moeten aangeven. Een geschonken tas vol met boodschappen hakt direct in op de ondersteuning vanuit de overheid. Dat is onwenselijk. Daarom heeft ondermeer LHN gezorgd dat giften tot € 1200,-- niet worden meegeteld in de ondersteuning en dus geen inbreuk plegen op voorzieningen.