Wij zijn LHN

Wij zijn Zoetermeer 


Verkiezingsprogramma 2022 - 2026


De LHN staat los van landelijke partijen en landelijk beleid voor de belangen van onze inwoners.
Mede daardoor stellen wij ons onafhankelijk op in de gemeenteraad. Met dit programma leggen wij een basis voor de komende vier jaar, de vele onderwerpen die op ons afkomen vragen om een daadkrachtig bestuur.
Wij zullen daarbij een stevig geluid laten horen.

Respect en verdraagzaamheid
Respect en verdraagzaamheid zijn de basis van onze samenleving. De LHN staat voor vrijheid van meningsuiting en gelijkheid van elk individu. Inwoners; jong en oud, met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond, ongeacht afkomst of geaardheid moeten zich kunnen herkennen in onze standpunten.

Criminaliteit en overlast hard aanpakken
De zorg voor veiligheid en een veilige woonomgeving heeft voor ons prioriteit. De LHN wil meer blauw op straat, meer BOA’s en cameratoezicht waar nodig. Overlast moet worden tegengegaan en de veiligheid van hulpverleners moet worden geborgd. Daarnaast geldt voor de LHN zerotolerance bij overlast. Ook zijn wij voorstander van preventief fouilleren om wapenbezit te verminderen.

Lastenverzwaring
De LHN wil zo laag mogelijke gemeentelijke lasten, we betalen al genoeg. Mede door de LHN is de OZB de afgelopen jaren alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Lage gemeentelijke lasten zijn nodig voor behoud van de koopkracht en om Zoetermeer voor bedrijven aantrekkelijk houden. De komende raadsperiode is het op orde brengen van het huishoudboekje van de gemeente een uitdaging, ook al omdat het rijksbeleid ongetwijfeld voor verrassingen zal zorgen.

Schone stad en veilige wijken
De LHN wil een schone stad in en om wijken, woningen, winkelcentra, verkeer en op scholen en schoolpleinen. Aansluitend aan ons standpunt over criminaliteit en overlast zorgen goede verlichting, ‘Wijk en Agent Samen’ en stadsmarshalls voor meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel. Het onderhoud van de openbare ruimte moet hierop worden afgestemd.

Goede zorg en zorgvoorzieningen
Inwoners die zorg nodig hebben moeten die ook kunnen krijgen. Ook moet het LangeLand ziekenhuis voor Zoetermeer worden behouden, net als het Hospice. In de wijken wil de LHN goede voorzieningen door het inrichten van wijkgericht werken, zoals in de vorige raadsperiode is afgesproken. De nog steeds stijgende kosten voor Jeugdhulp moeten worden beperkt met behoud van de goede voorzieningen voor onze jongeren. Dit kan ondermeer door extra aandacht voor de afgesproken “een gezin, een plan” aanpak. Voor het verbeteren van de zorg en de zorgvoorzieningen steunt de LHN het programma Zoetermeer 2025 (zie www.zoetermeer2025.nl).

Ouderen
Het ondersteunen van ouderen loopt door ons hele programma. De LHN wil de nadruk op prima voorzieningen, ook al vanwege de groei van het aantal inwoners op leeftijd. Dit geldt zowel voor zorg, voor wonen als voor inrichten van wijk- of buurtcentra met de mogelijkheid om samen te kunnen eten. Door het ontmoeten van anderen ontstaan immers meer sociale contacten en wordt eenzaamheid bestreden. Ook het bouwen van woningen voor ouderen moet prioriteit krijgen, dit is goed voor de doorstroming en helpt daardoor ook jongeren en gezinnen bij het vinden van een woning.

Bestrijden van armoede
Armoede is een zware belasting voor zowel volwassenen als voor kinderen. Kinderen die opgroeien in armoede doen het vaak minder goed op school en lopen de kans op sociale uitsluiting en moeten daarvoor worden beschermd. De LHN vindt dat armoede en eenzaamheid niet thuishoren in deze tijd en dat de gemeente daarin moet ondersteunen. Ook moet het uitgesloten raken van sport, spel en cultuur worden voorkomen. Het mede door de LHN ingezette beleid voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding moet de komende raadsperiode worden voortgezet.

Onderwijs
De afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet in samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven worden verkleind zodat jongeren een passende opleiding krijgen voor de arbeidsmarkt. De aanpak van het tegengaan van onderwijsachterstand moet worden voortgezet. Voor het netwerk van fietspaden in Zoetermeer is aandacht nodig voor schoolgaande fietsende kinderen. Naar school brengen met de auto moet worden ontmoedigd, bijvoorbeeld door aanbrengen of verbeteren van kiss & ride plaatsen; een schouw van onveilige situaties is nodig. De schoolgebouwen moeten worden aangepast zodat er een gezond binnenklimaat ontstaat, bijvoorbeeld door goede ventilatie.

Ondersteuning bij het zoeken naar werk
Werken is belangrijk voor iedereen en groei van de werkgelegenheid is nodig voor de economie van Zoetermeer en daarmee voor een goede financiële uitgangspositie. Groei van het aantal arbeidsplaatsen moet door het gemeentebestuur worden gefaciliteerd. Werk is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, het bestrijden van eenzaamheid en het voorkomen van armoede. Het gemeentelijk beleid moet onze werkzoekenden daarin ondersteunen.

Een goed ondernemersklimaat; nadruk op de vestiging van bedrijven
Gezonde ondernemingen zijn voorwaarde voor de Zoetermeerse economie, ondersteuning van onze ondernemers moet de komende vier jaar prioriteit hebben. Zeker het steunen van de horeca vraagt, in de nasleep van Covid-19, de volle aandacht. De LHN wil een lagere OZB voor beginnende bedrijven om deze een kans te geven een goede start te kunnen maken. Vermindering van regels en terugdringen van administratieve lasten en bureaucratie moet met kracht ter hand worden genomen.

Woningbouw
De LHN wil versneld woningen bouwen om jongeren te behouden voor de stad. Voor het uitvoeren van het woningbouwprogramma is daadkracht nodig. De lange doorlooptijd voordat er met bouwen wordt gestart is ons een doorn in het oog. Het percentage sociale huurwoningen is hoger dan het binnen Haaglanden afgesproken percentrage en moet worden teruggebracht, alle regiogemeenten moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Voor de doorstroming is het bouwen van woningen voor de middeninkomens van belang; daarvoor gaat de LHN zich hard maken. Maar ook en vooral voor onze ouderen moet het mogelijk zijn om door te stromen.

Afvalbeleid
De LHN voegt zich hiervoor naar de stem van onze inwoners in het referendum. Bij het besluit daarover moet ermee rekening worden gehouden dat ook nu al afval gescheiden kan worden aangeboden in de overal in de stad aanwezige zogenaamde ‘milieu eilanden’. Ook is eerst verder onderzoek nodig naar ideeën zoals ‘het scheiden van afval aan de bron’, alleen komen er daardoor meer vuilnisbakken in de tuin. Een andere keuze is het herstellen van de oude situatie door het scheiden van afval nadat het is ingezameld net als nu het geval is. Mocht opnieuw Diftar aan de orde komen dan wil de LHN dat de kosten voor het aanbod van vuilnis door oudere en mindervalide inwoners worden beperkt of dat het gratis kan worden aangeboden. Maatregelen moeten er voor hen worden getroffen om kleine zakjes op beloopbare afstand aan te bieden. Maar eerst …. onze inwoners aan het woord.

Duurzaamheid
De LHN steunt duurzaamheid maar het moet wel betaalbaar zijn. De LHN vindt: duurzaam en klimaatneutraal ja, maar alleen met maatregelen die zich eerder hebben bewezen. Het aanbrengen daarvan moet net zo snel als techniek en betaalbaarheid het toelaten. Vooroplopen hoeft voor ons niet, want de ontwikkelingen en ideeën veranderen immers in de loop van de tijd. De gemeente legt geen maatregelen op maar ondersteunt het aanbrengen van duurzaamheidsoplossingen.

Bruis in de stad; meer evenementen
In Zoetermeer moet iedereen zich thuis voelen, het moet er prettig wonen, werken, winkelen en recreëren zijn. Initiatieven om de stad nog aantrekkelijker te maken voor de inwoners kunnen op steun van de LHN rekenen. Zeker de evenementenagenda heeft onze belangstelling. Bruis komt op veel manieren tot stand maar vooral door evenementen in en om de stad. De LHN steunt het stimuleren daarvan voor en door onze inwoners, ook in de wijken.

Sport
Sport, spel en vermaak dragen bij aan een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen en het opdoen van sociale contacten. De LHN wil afspraken maken om het voor jongeren aantrekkelijk te maken om een sportvereniging te bezoeken. Dat heeft een positief resultaat op de onderlinge betrokkenheid van jongeren. Ook bewegen door ouderen mag niet worden vergeten, bijvoorbeeld met jeu de boules banen. Ook ziet de LHN graag dat sportverenigingen programma’s ontwikkelen voor ouderen.

Zwemwater, zwembaden maar vooral zwemles horen bij de opvoeding voor de veiligheid. Zeker het laatste moet worden geborgd en gefaciliteerd: ieder kind een zwemdiploma.

Een groene stad
De LHN hecht belang aan goed onderhoud zowel voor de flora en de fauna als voor de mens, de kwaliteit van het groenonderhoud moet dan ook worden bewaakt. Passend groen draagt voor de LHN bij aan de veiligheid van wijken en buurten, stille en enge plekken’ moeten worden aangepakt. Misstanden in het dierenwelzijn moeten worden tegengegaan, dierenmishandeling moet worden aangepakt.

Een stad met kunst en cultuur
De LHN is voor behoud van de in Zoetermeer aanwezige kunst, het beleid is erop gericht dat iedere inwoner op zijn eigen niveau kunst kan beleven. Daardoor groeit de cultuur in Zoetermeer. Subsidie wordt verstrekt om doelen zoals toegankelijkheid en betaalbaarheid te behalen, maar ook voor diversiteit in het aanbod. Het gamemuseum moet voor de stad worden behouden.

Inwoners beslissen mee over de stad. De LHN luistert
Inwoners willen meedenken en meebeslissen en dat moet kunnen, zeker waar beslissingen de woonomgeving van onze inwoners raken. Het gemeentebestuur moet de randvoorwaarden voor het meebeslissen (ook wel de ‘participatie’ genoemd) stellen en bewaken. Dat moet zowel binnen de daarvoor geldende wetgeving als binnen de regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. En over het ‘luisteren’: neem gerust contact met ons op via onze website www.lhnzoetermeer.nl.

Gratis parkeren in het stadshart moet blijven
Een van de maatregelen voor het winkelend publiek en zeker ook voor de ondernemers in het stadshart is het gratis parkeren. Dit moet behouden blijven. In wijken en rond wijkwinkelcentra moet er voldoende parkeermogelijkheid zijn